Ogłoszenia

Imprezy i uroczystości szkolne


Aktualności

A

  Znaleziono 1086 aktualności
nowsze   starsze


Konkurs Języka Angielskiego

>>> 2020-06-19 --> id: 1073

4 czerwca 2020r. odbył się III Powiatowy Konkurs Języków Obcych zorganizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

Uczestnicy po krótkim wstępie, przy włączonej kamerce (wideokonferencja), zdalnie rozwiązywali test.

Magdalena Frąszczak, która przeszła wcześniej etap szkolny, rozwiązywała test z języka angielskiego zajmując III miejsce.

Gratulujemy!

PRZYPOMNIENIE DLA ÓSMOKLASISTÓW- NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ ŚREDNICH

>>> 2020-06-14 --> id: 1069

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.

Strona do zalogowania znajduje się TUTAJ

W tym systemie znajdują się wyłącznie szkoły konińskie.

Każdy uczeń może w nim wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej z tych szkół dowolną ilość oddziałów (klas).

Powodzenia!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych...

>>> 2020-06-12 --> id: 1068

Drodzy Uczniowie kl. 8!

Szanowni Rodzice ósmoklasistów!


Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
- od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;
- od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
- do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
- do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Ważne!

>>> 2020-06-10 --> id: 1066

Informujemy, że w dniach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (16-18 czerwca 2020 r.), w godz. 8.00-13.00, budynek szkoły będzie zamknięty. Wstęp będą mieli tylko nauczyciele, pracownicy szkoły i ósmoklasiści oraz obserwatorzy egzaminu posiadający stosowne dokumenty.

Prosimy zaplanować załatwianie spraw związanych z wizytą w szkole na inny termin.

Informujemy również, że w związku z wyżej wymienionym egzaminem, 18 czerwca 2020r. Centrum Usług Wspólnych w Golinie będzie zamknięte dla petentów od godz. 8.00 do 12.00.

12 czerwca 2020 r. szkoła będzie nieczynna

>>> 2020-06-10 --> id: 1067

Informujemy, że 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele) szkoła będzie nieczynna.

Egzamin ósmoklasisty tuż, tuż...

>>> 2020-06-08 --> id: 1065

Przypominamy najważniejsze wytyczne obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki (dotyczy tylko egzaminu z matematyki) itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną.
6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Harmonogram egzaminów:
- 16-06-2020 – egzamin z języka polskiego – 120 min (do 180 min dla uczniów z dostosowaniami)
- 17-06-2020 – egzamin z matematyki – 100 min (do 150 min dla uczniów z dostosowaniami)
- 18-06-2020 – egzamin z języka angielskiego – 90 min (do 135 min dla uczniów z dostosowaniami)
8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły ustala, że:
1) uczniowie powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – o godz. 8.30
2) zdający będą wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale egzaminacyjne:
- wejście główne od strony ulicy Bursztynowej
- wejście od strony boiska
- wejście boczne do oddziału przedszkolnego – od strony Konina

Szczegółowe wytyczne i zasady postępowania otrzymali uczniowie i rodzice w wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zachęcamy do działania...

>>> 2020-06-05 --> id: 1063

Informujemy, że Stowarzyszenie Kulturalne TRADYCJA w Węglewie zaprasza do udziału w akcji RIVER CLEANUP WORLD pod hasłem Zabierz mnie nad rzekę Wartę.

Już w najbliższą niedzielę - 7 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 spotkajmy się przy promie w Węglewskich Holendrach, aby razem zatroszczyć się o porządek wzdłuż rzeki Warty na terenie naszej gminy.

W tym dniu ponad 100 drużyn na całym świecie, na 6 kontynentach podejmie działania porządkujące wzdłuż rzek aby zwiększyć świadomość i sprawić by tereny wokół rzek znów były czyste.

Inicjatywa realizowana jest pod honorowym patronatem Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego. Akcję wspiera Dom Kultury w Golinie oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nasza Radolina.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 601 290 487.

Rekrutacja uzupełniająca - wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych

>>> 2020-06-05 --> id: 1064

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

- wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjetych na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego OPa (oddział dla dzieci 3-4-letnich w budynku szkoły) – kliknij TUTAJ

- wykaz dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego OPb (oddział dla dzieci 3-4-letnich „małe przedszkole”) – kliknij TUTAJ

- wykaz dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych 0ab (oddziały dla dzieci 5-6-letnich w budynku szkoły) – kliknij TUTAJ

Nowy program stypendialny...

>>> 2020-06-04 --> id: 1062

Informujemy o Programie Stypendialnym 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna. Jest to nowe działanie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” dedykowane dla uczniów szkół podstawowych, liceów i techników, zamieszkujących na obszarze gmin partnerskich, w tym gminy Golina.

Szczegółowe informacje o wyżej wymienionym programie stypendialnym można znaleźć TUTAJ.

Przypominamy o możliwości ubiegania się o Stypendium Burmistrza Goliny

>>> 2020-06-03 --> id: 1060


Dobiega końca rok szkolny 2019/2020. Przypominamy, że istnieje możliwość ubiegania się o STYPENDIUM BURMISTRZA GOLINY.

Stypendium może być przyznane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Golina za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce,
2) szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach.

Szczegółowe zasady i kryteria zawiera REGULAMIN

Wniosek, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza do dnia 30 czerwca 2020r.

KONKURS!!!

>>> 2020-06-03 --> id: 1061

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie pt. „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów rolnych i żywnościowych pochodzących od lokalnych producentów i rolników.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
1. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI”.
2. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła.

Szczegóły TUTAJ


nowsze  nowsze   starsze  starsze