Ogłoszenia

Imprezy i uroczystości szkolne


Aktualności

A

  Znaleziono 1068 aktualności
nowsze   starsze


Cyfrowa Szkoła Wielkopolska (CSW@2020) - ewaluacja

>>> 2020-05-21 --> id: 1053

Informujemy, że na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) pracownie badawcze AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach, ul. Macieja Palacza 120e/3, 60-278 Poznań oraz Piotr Fuchs Smart Research ul. Wojskowa 5/73, 60-792, Poznań prowadzą badanie ewaluacyjne projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.3.

Z uwagi na fakt, że nasza szkoła brała udział w ewaluowanym projekcie przedstawiciele szkoły wezmą udział w badaniu, które ma na celu ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach projektu oraz ocenę ich adekwatności w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej.

Dla przedstawicieli naszej szkoły zaplanowano realizację następujących wywiadów i ankiet:
1. wywiad grupowy z udziałem nauczycieli, będących bezpośrednimi odbiorcami wsparcia udzielanego w ramach projektu (szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK/ w zakresie wykorzystania aktywnych metod pracy z uczniem/ w zakresie wdrażania ICT w szkołach lub doradztwo metodyczne dla szkół biorących udział w projekcie),
2. wywiad grupowy z udziałem przedstawicieli szkoły uczestniczących w projekcie, np. dyrektorów, osób odpowiedzialnych za realizację projektu w szkole,
3. indywidualne wywiady pogłębione z uczniami, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia udzielanego w ramach projektu,
4. ankieta internetowa lub audytoryjna wśród uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych dla uczniów realizowanych w ramach podprojektów edukacyjnych.

W zależności od warunków zewnętrznych, jakie panować będą w momencie realizacji wywiadów (grupowych i pogłębionych), wywiady zostaną zrealizowane w formie zapośredniczonej, tzn. przez telefon, Skype, program do organizacji telekonferencji (np. Zoom) – w tym momencie wydaje się to najbardziej prawdopodobne. Będzie to uzależnione od obowiązywania ograniczeń w postaci zakazu organizowania zgromadzeń oraz innych obostrzeń istotnie utrudniających realizację wywiadów w formie bezpośredniego spotkania badacza z respondentem, wprowadzonych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Badanie będzie miało charakter poufny. Wypowiedzi osób badanych nie zostaną przypisane w raporcie końcowym z badania do poszczególnych osób czy szkół.

O szczegółach związanych z realizacją wyżej opisanych badań poinformujemy po ustaleniu ich z przedstawicielami pracowni badawczych.

Poznanie opinii przedstawicieli szkół, nauczycieli i uczniów – bezpośrednich odbiorców wsparcia udzielonego w ramach projektu jest niezbędne do sformułowania rzetelnej oceny w zakresie skuteczności zrealizowanych działań i zaproponowania odpowiednich rekomendacji dotyczących zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w sposobie wdrażania projektu.

>>> 2020-05-20 --> id: 1051

W związku z uruchomieniem od dnia 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych w oddziale przedszkolnym funkcjonującym na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, dyrektor szkoły publikuje procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie trwania pandemii koronawirusa COVID – 19.

Rodzice dzieci, którzy deklarują potrzebę pozostawienia dziecka w szkole na wyżej wymienionych zajęciach zobowiązani są do zapoznania się z zapisami PROCEDURY oraz treścią załączników:
- ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
- ZAŁĄCZNIK NR 2 – deklaracja rodzica.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

>>> 2020-05-19 --> id: 1050

Informujemy, że ogłoszono harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
- od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;
- od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
- do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
- do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Konkurs MOJA RODZINA W OKRESIE PANDEMII - WIRUSA W KORONIE PLASTYKĄ PRZEGONIĘ

>>> 2020-05-16 --> id: 1048
Dom Kultury w Golinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z gminy do udziału w konkursie, którego celem jest wykonanie rysunku (A3, technika dowolna) przedstawiającego zachowania członków rodzin mające na celu walkę z koronawirusem.

Termin nadsyłania prac mija 29 maja 2020 roku.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Zapraszamy!

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – wytyczne MEN, CKE i GIS

>>> 2020-05-16 --> id: 1049

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, miedzy innymi: ósmoklasisty w 2020 r. (Komunikat TUTAJ)

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:
- kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
- wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
- wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
- wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
- wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
- wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły wybierze te, które można wprowadzić w danej jednostce.

O szczegółowych procedurach, które będą obowiązywały w naszej szkole poinformujemy w terminie późniejszym.

Ogłoszono wyniki Konkursu ekologicznego

>>> 2020-05-15 --> id: 1047

Dom Kultury w Golinie zorganizował konkurs ekologiczny na prace plastyczne z materiałów recyklingowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina. Celem konkursu była edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej z wykorzystaniem surowców wtórnych. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z naszej szkoły.

Jury w składzie: p. Stanisława Jasiczek, p. Edyta Jachnik i p. Damian Ciesielski postanowiło nagrodzić wszystkie prace konkursowe. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową.

Naszą szkołę reprezentowali:
- Hubert Krzemionka
- Martyna Krzemionka
- Jan Pawlaczyk
- Adam Pawlaczyk
- Nadia Gaca
- Laura Kaczan
- Igor Marciniak


Cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji, uczniowie angażują się w organizowane przedsięwzięcia i potrafią kreatywnie tworzyć. Gratulujemy!

Kampania „Cała Polska mówi #aaa”

>>> 2020-05-12 --> id: 1046

20 marca br. obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (ang. WOHD, World Oral Health Day). Dzieci z oddziału przedszkolnego OPb „Biedroneczki”, właśnie tego dnia miały mieć przeprowadzone zajęcia ze specjalnym gościem, a mianowicie z panią Agnieszką Michalak (dyplomowana higienistka stomatologiczna, edukator zdrowia jamy ustnej, ambasadorka marki Colgate) oraz mama naszego przedszkolaka.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, zajęcia we współpracy z panią Agnieszką zostały przeprowadzone w sposób zdalny. Przy pomocy rodziców, dzieci przygotowały piękne prace plastyczne związane z tematyką higieny zębów. Każdy uczestnik za wykonaną pracę został nagrodzony dyplomem, drobnym upominkiem oraz tematyczną broszurą, które otrzymają po powrocie do przedszkola (chwilowo dzieci otrzymały imienny, wirtualny dyplom).

Podsumowanie uczestnictwa w kampanii, można zobaczyć TUTAJ

Wychowawczyni grupy, pani Justyna Franikowska - Flis dziękuje pani Agnieszce Michalak za pomoc przy przygotowaniu i pokierowanie w udziale w wyżej wymienionej kampanii oraz wszystkim rodzicom, dzięki którym udało nam się zrealizować zajęcia. W szczególności dziękuje również wszystkim „Biedroneczkom”, które z chęcią wykonały powierzone zadania.

>>> 2020-05-11 --> id: 1045

Informujemy, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Podstawa prawna:
§ 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późniejszymi zmianami)

Kartka dla medyka

>>> 2020-05-06 --> id: 1044

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Kartka dla medyka”. W domach przygotowali piękne kartki, dziękując tym sposobem za pracę, trud i poświęcenie wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem. Prace zostaną zebrane (po powrocie do szkoły) i przekazane pracownikom Szpitala Zespolonego w Koninie.

Akcja prowadzona jest z ramienia Samorządu Uczniowskiego szkoły (pod opieką K. Lewicz) w ramach korelacji z plastyką, techniką, zajęciami rozwijających kreatywność, jak również w ramach kształtowania p.ostaw empatii, wrażliwości, życzliwości i zaangażowania społecznego.

W projekt można włączyć się do 15. 05. 2020 r., więc uczniowie z kl. IV - VI zdjęcie pracy mogą przesyłać do przewodniczącego swojej klasy, a  dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III mogą zdjęcia własnoręcznie wykonanych kartek przesyłać na adres: kartka.dla.medyka@wp.pl (Klaudia Kaczan).

Zachęcamy do udziału.

KOMUNIKAT

>>> 2020-05-04 --> id: 1042

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach informuje, że zgodnie z decyzją organu prowadzącego szkołę, mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły, oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte od 6 maja br. O wszystkich zmianach organizacyjnych w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Burmistrza Goliny TUTAJ

Wypłata stypendium...

>>> 2020-05-04 --> id: 1043

Centrum Usług Wspólnych w Golinie informuje, że od 06.05.2020 r. (środa) będą wydawane decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego.

Pieniądze będą wypłacane w okresie od 6. 05. 2020r. do 31. 07. 2020r. w godz. 9.00 - 15.00.

Ze względu na panująca epidemię prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności (maseczka, rękawiczki, dwumetrowy odstęp pomiędzy osobami oczekującymi).


nowsze  nowsze   starsze  starsze