godlo_polski
gm.Golina
BIP

„Ja umiem stać wyżej”

Stanisław Wyspiański

Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spkawnice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.spkawnice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-28.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz validatora dostępności www https://validator.utilitia.pl


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Osajda,, adres poczty elektronicznej spkawnice@wp.pl lub g.osajda@spkawnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 241 71 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/pl


Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, ul. Bursztynowa 31, Węglew, 62-590 Golina Do budynku prowadzą 3 wejścia główne: dwa od ulicy Bursztynowej oraz jedno od strony boiska szkolnego. Wejścia od strony ulicy Bursztynowej dostosowane są do osób niepełnosprawnych – podjazdy dla wózków. Do wejścia od strony boiska prowadzą schody.

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia szkoły ponieważ w rozbudowanej części budynku szkoły zamontowano windę, a między korytarzami jest podjazd dla wózków. Poza tym komunikacja miedzy kondygnacjami odbywa się również poprzez dwie klatki schodowe.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze.

Na każdej kondygnacji jest dostęp do toalet, przy czym na II piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku szkolnym nie ma możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.


Deklaracja poprawy dostępności

W przyszłości zostaną podjęte działania zwiększające dostępność.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem