Menu podmiotowe/Status Prawny


Status Prawny

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach jest jednostką organizacyjną Gminy Golina.

Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Golina, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Szkoła jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przedstawionych w ustawie o finansach publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową placówki ponosi dyrektor szkoły i w zakresie mu powierzonym główny księgowy.Data opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Wszystkich odwiedzin: 2531
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda