Menu podmiotowe/Przedmiot działalności i kompetencje


Przedmiot działalności i kompetencje


Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi 6 lat i kończy się sprawdzianem. Ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej uprawnia do dalszego kształcenia w gimnazjum.

W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich oraz oddział dla dzieci 3 i 4-letnich.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, za zgodą dyrektora szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Cele i zadania szkoły oraz sposób wykonywania tych zadań określa Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
Data opublikowania dokumentu: 28-01-2013r.
Wszystkich odwiedzin: 2282
Opublikowała: Małgorzata Osajda
Podpisała: Małgorzata Osajda